Обществен съвет

Актуално

Състав на Втори  Обществения съвет на ОУ "Св. П. Хилендарски", с. Роза сформиран през 2019 година

Председател: Кристина Петрова Петкова - представител на родителите;

Членове:

  • представител на финансиращ орган -  Добринка Ангелова - Началник на Отдел "Образование и предучилищна подготовка" при община "Тунджа"
  • представители на родителите :          1. Силвия Пейчева Илиева;

                                                                        2. Велина Динева Гърбачева;

                                                                        3. Петя Георгиева Димитрова

Резервни членове:

  • представител на финансиращ орган - Димитър Димитров - главен експерт в Отдел "Образование и предучилищна подготовка" при община "Тунджа"
  • представители на родителите:         1. Марияна Ичкова Димитрова;

                                                                   2. Радостина Кирилова Андонова;

                                                                   3. Теодора Василева Димова ;

                                                                   4. Димка Иванова Атанасова