Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 година

Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 година

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

В ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Включени са ученици от начален  и прогимназиален етап, организирани в 8 групи, ръководени от 6 педагогически специалисти. В допълнителните обучения се осъществява подкрепа на всички ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Групи  по Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 година, техните ръководители:

 

Група

Клас

Ръководител

Български език и литература

1-3

Петя Стефанова Иванова

Български език и литература

2-4

Гергина Георгиева Минчева

Български език и литература

5-7

Красимира Стоянова Златева

Английски

5-7

Радостина Николаева Узунова

Математика

1-3

Петя Стефанова Иванова

Математика

2-4

Гергина Георгиева Минчева

Математика

5-7

Галина Стоянова Гогуланова

Природни науки

5-7

Мария Колева Димитрова

 

III. График на занятията по групи на Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 година, както следва:

 

  

Група

Клас

Период на провеждане

ваканция/учебно време

Времеви график

Ден от седмицата, час от-до

 Български език и       литература

1-3

   Учебно време 

    Четвъртък      

    1 час - 15.30 – 16.10

    2 час - 16.20 – 17.00

 Български език и   литература

2-4

   Учебно време

   Четвъртък      

   1 час - 15.30 – 16.10

   2 час - 16.20 – 17.00

   Български език и     литература

5-7 

   Учебно време

   Четвъртък      

   1 час - 15.30 – 16.10

   2 час - 16.20 – 17.00

 Английски език

5-7

   Учебно време

   Понеделник

   1 час - 14.20 - 15.00

   2 час – 15.00 – 15.40

 Математика

1-3

   Учебно време

    Петък  

    1 час - 15.30 – 16.10

    2 час - 16.20 – 17.00

  Математика

2-4

   Учебно време  

   Петък  

   1 час - 15.30 – 16.10

   2 час - 16.20 – 17.00

  Математика

5-7

   Учебно време

   Петък  

   1 час - 15.30 – 16.10

   2 час - 16.20 – 17.00

   Природни науки

5-7

   Учебно време

   Четвъртък      

   1 час - 15.30 – 16.10

   2 час - 16.20 – 17.00