Присъствено обучение за всички ученици от 15.02.2021г.

Присъствено обучение за всички ученици от 15.02.2021г.

Присъствено обучение за всички ученици от 15.02.2021г.

Уважаеми родители,

Със Заповед № РД 09-01-98 от 14.02.2021г. на Министъра на здравеопазването се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици в училищата в малките населени места, където паралелките са единствени в съответния клас на училището.

В тази връзка от 15.02.2021 година в ОУ "Св. Паисий хилендарски", с. Роза учебните занятия за всики ученици от I до VII клас стават присъствени.

Възстановяването на присъствените учебни занятия в ОУ "Св. Паисий хилендарски", с. Роза става при строго спазване на всички противоепидемични мерки. Учениците трябва да носят защитни маски за лице и да спазват установената дистанция. Осигурени са миещи средства, топла вода, кърпи за лице и тоалетна хартия, както и дезинфектанти за всички ученици. Въведен е сторг пропускателен режим.

Към момента в ОУ "Св. Паисий хилендарски", с. Роза няма ученици, учители и служители, които да са болни или контактни на установени случаи на COVID -19.

Напомнямае, че ако ученик има грипоподобни симптоми: температура, кашлица, хрема, болки в корема, повръщане, разстройство, затруднено дишане родителите трябва незабавно да информират личния лекар и класния ръководител или образователния медиатор. Ученикът не посещава учебни занятия до момента, в който личния лекар разрещи посещение на учебни занятия.

Очакваме родителите веднага да информират класния ръководител за здравословни проблеми на детето си и своевременно да представят медицинска бележка за допуснатите отсъствия по здравословни причини.

Напомняме, че ако ученик се почуства неразположен по време на учебни занятия, същия се отделя от класа, учителите информират родителите, които трябва във възможно най-кратък срок да дойдат в училището за да го отведат на преглед при лични лекар.

С уважение,

Мария Костадинова

Директор